Olya Polyakova 09 October 20:00, Tue Olya Polyakova Odessa Academic Theatre of Musical Comedy, Odessa from 600 UAH Olya Polyakova Don't wish 09 October Olya Polyakova Odessa Academic Theatre of Musical Comedy Buy Irina Fedyshyn Irina Fedyshyn 3 Events Irina Fedyshyn 5.10 - 27.11.2018 Iryna Fedyshyn 05 October 19:00, Fri Iryna Fedyshyn Odessa Academic Theatre of Musical Comedy, Odessa from 250 UAH Iryna Fedyshyn Don't wish 05 October Iryna Fedyshyn Odessa Academic Theatre of Musical Comedy Buy Tina Karol 07 December 19:00, Fri Tina Karol , Kishinev from 500 UAH Tina Karol Don't wish 07 December Tina Karol Buy Chizh & Co 02 February 18:00, Sat Chizh & Co , Kishinev from 600 UAH Chizh & Co Don't wish 02 February Chizh & Co Buy Pupo 07 March 19:00, Thu Pupo Odessa Academic Theatre of Musical Comedy, Odessa from 350 UAH Pupo Don't wish 07 March Pupo Odessa Academic Theatre of Musical Comedy Buy