Lesha Svik 13 September 20:00, Fri Lesha Svik Kyiv, Green Theater from 13 EUR Lesha Svik Don't wish 13 September Lesha Svik Green Theater Buy UDO 11 October 19:00, Fri UDO Kyiv, NAU Center of Culture and Arts from 16.33 EUR UDO Don't wish 11 October UDO NAU Center of Culture and Arts Buy Paul Gilbert 11 September 19:00, Wed Paul Gilbert Kyiv, ATLAS from 23 EUR Paul Gilbert Don't wish 11 September Paul Gilbert ATLAS Buy Louna 22 February 19:00, Sat Louna Kyiv, ATLAS from 16.33 EUR Louna Don't wish 22 February Louna ATLAS Buy Brunettes Shoot Blondes 04 October 20:00, Fri Brunettes Shoot Blondes Kyiv, ATLAS from 11.67 EUR Brunettes Shoot Blondes Don't wish 04 October Brunettes Shoot Blondes ATLAS Buy HEILUNG 08 December 19:00, Sun HEILUNG Kyiv, NAU Center of Culture and Arts from 16.33 EUR HEILUNG Don't wish 08 December HEILUNG NAU Center of Culture and Arts Buy