Yevropeiskyi Teatralnyi Tsentr Krakiv, Events and tickets

,