Ivano-Frankivsk Theater. I. Franko (Chamber stage): schedule and tickets

Ivano-Frankivsk, vulytsya Nezalezhnosti, 42