Izone: schedule and tickets

Kyiv, Naberezhno-Lugovaya Street, 8