K.POINT, Events and tickets

Kyiv, Glibochitska st., 72