Khata Rybaka, Events and tickets

Kyiv, Revutskogo street, 2