Pab Yorsh, Events and tickets

, Slavyanskaya, 35, 08200