Center "Porokhov vezha": schedule and tickets

Lviv, st. Podval'naya 4