Center "Porokhov vezha", Events and tickets

Lviv, st. Podval'naya 4