Obukhov RCKiD, Events and tickets

Obuhov, Kievskaya street, 117