Sophiyskaya square: schedule and tickets

Kyiv, Volodymyrska str, 22