Sorbonne Club, Events and tickets

Kyiv, Bolshaya Vasilkovskaya street, 55