Ukraina Cinema (Blue Hall): schedule and tickets

Kyiv, Arkhitektora Horodetskoho St, 5