Ukraina Cinema (Red Hall), Events and tickets

Kyiv, Arkhitektora Horodetskoho St, 5