Promprylad. Renovatsiya, Events and tickets

Ivano-Frankivsk, st. Ac Sakharova, 23